மின்சார வேலியை புத்திசாலித்தனமாக தாண்டும் யானை

66

மின்சார வேலியை புத்திசாலித்தனமாக தாண்டும் யானை. அம்பாறையில் நடந்த சம்பவம்.