ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசியப் பட்டியல் விபரம் இதோ!

94

ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தேசியப் பட்டியல் விபரம் வெளியாகியுள்ளது.

ரஞ்சித் மத்துமபண்டார
இம்தியாஸ் பாக்கிர் மாக்கார்
திஸ்ஸ அத்தநாயக்க
ஹரின் பெர்னாண்டோ
எரான் விக்ரமரத்ன
மயந்த திஸாநாயக்க
டயனா கமகே