சங்கக்காரவின் முதல் டெஸ்ட் இன்னிங்ஸ், பிடியெடுப்பு

73

குமார் சங்கக்காரவின் முதல் டெஸ்ட் இன்னிங்ஸ் மற்றும் டெஸ்டில் முதல் பிடியெடுப்பு இதோ.