“என் உயிருள்ளவரை அரசியலில் இருப்பேன்” கமல் வெளியிட்ட அறிவிப்பு

57